Общи условия

Уебсайтът www.ourlovebooks.com (за по-кратко “Уебсайт”) е собственост на
“Ауър Лъв” ООД, ЕИК 206040053 (за по-кратко “Изпълнител”). Чрез уебсайта се
възлага от страна на физически лица (за по-кратко “Потребител”) изпълнението
на поръчка за печат и доставка на персонализирана от клиента книга или друг
продукт, изготвен по индивидуална поръчка (за по-кратко “Продукт”).
С използването на този сайт Потребителят приема и се съгласява с настоящите
Общи Условия. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и
задължително условие за сключване на договора между Потребителя и
Изпълнителя; в случай на отказ от приемане на Общите условия, Потребителят
не може да ползва услугите, предоставяни от сайта. 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

С поръчката на Продукт от този уебсайт Потребителят сключва с Изпълнителя
договор от разстояние (за по-кратко “Договор”) за покупка на изготвен по
индивидуална поръчка Продукт. С този договор Изпълнителят се задължава да
предостави на Потребителя договорения Продукт с характеристиките, посочени
от потребителя съгласно поръчката през сайтa www.ourlovebooks.com, срещу
възнаграждение и съблюдавайки изложените тук условия. 

2. УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА НА ПРОДУКТ 

2.1. Настоящите общи условия са публично достъпни в сайта
www.ourlovebooks.com, притежание на Изпълнителя, като по този начин всеки
Потребител има възможността да се запознае с тях и да бъде своевременно
информиран относно условията по Договора за придобиването на съответния
Продукт.
2.2. С приемането на настоящите Условия Потребителят изрично и безрезервно
се съгласява да заплати на Собственика цената за поръчания Продукт.
Плащането се извършва по един от наличните на Уебсайта начини.
2.3. След получаване на поръчката Изпълнителят се свързва с Потребителя по
телефон и/или имейл за потвърждение на параметрите и на данните за
доставка.
2.4. В случай, че поръчката не може да бъде потвърдена по реда на т. 2.3., тя се
анулира от Изпълнителя.
2.5. Потребителят може да се откаже от договора по всяко време, преди
потвърждението на поръчката от страна на Изпълнителя. В случай, че
поръчката е потвърдена от Изпълнителя, потребителят няма право на отказ.
2.6. В случай, че Продуктът е платен при поръчката, но Потребителят се откаже
от договора преди потвърждаването на поръчката от страна на Изпълнителя,
последният дължи възстановяване на стойността на поръчката в пълен размер
и като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при
първоначалната трансакция, освен ако Потребителят не даде изрични указания
в друг смисъл.
2.7. Изпълнителят съхранява данни за всяка поръчка, получена през Уебсайта,
в законоустановените срокове, но най-малко до получаване на Продукта от

Потребителя.
2.8. Потребител, поръчал Продукт, може да направи рекламация след доставка
само при производствена грешка или фабричен дефект, в резултат на които
доставеният Продукт не съответства на описанието на поръчания Продукт. В
този случай Изпълнителят изготвя и доставя изцяло за своя сметка нов
Продукт, чийто характеристики да отговарят изцяло на посочените в поръчката.
2.9. С приемането на настоящите общи условия Потребителят декларира, че
разбира и е съгласен, че са възможни разлики в цветовата визуализация
поради характеристиките на потребителската компютърна конфигурация, и
подобни разлики не са основание за рекламация.
2.10. Всяка поръчка, която Изпълнителят изпълнява за Потребителя, като
физическо лице, е с нетърговска цел. 

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

3.1. ДОСТАВКА
3.1.1. Изпълнителят изработва и изпраща Продукта в сроковете, указани на
Уебсайта към описанието на съответния продукт, но не по-късно от 10 (десет)
работни дни от потвърждаването на поръчката. Срокът за изработка на
Продукта започва да тече от датата на потвърждаването на поръчката по реда
на т. 2.3.
3.1.2. В по-натоварени периоди от годината, включително, но не изчерпателно в
седмиците, предшестващи Коледа (25 декември), Свети Валентин (14
февруари), Денят на жената (8 март)), срокът за изработка по т. 3.1.1. може да
се удължи до два пъти. Изпълнителят информира Потребителя за възможни
забавяния в изработката на Продукта при потвърждаването на поръчката по
реда на т. 2.3, както и чрез съобщения на Уебсайта.
3.1.3. Изпълнителят се задължава да изпрати Продукта, изготвен в
съответствие с поръчката на Потребителя, на посочения във формуляра за
поръчка адрес чрез избран от Потребителя куриер.
3.1.4. Изпълнителят не носи отговорност за грешки или забавяния, причинени
от куриера, или поради неточни/непълни данни, въведени от Потребителя.
3.1.5. Изпълнителят не носи отговорност за загуби или разходи, които могат да
възникнат в резултат на забавяне на доставката на поръчката. Тези
отговорности са за сметка на съответната куриерска фирма, отговорна за
конкретната доставка.
3.1.6. Ако поръчката бъде доставена на посочения от Потребителя адрес, но не
бъде взета от страна на Потребителя, Изпълнителят не е длъжен да възстанови
предварително платената цена за Продукта.
3.1.7. Доставката се осъществява единствено на територията на Република
България.
3.2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Изпълнителят не носи отговорност в следните случаи:
3.2.1. Грешки, забавяне при въвеждане на данните във формуляра на сайта,

както и бавна или пропаднала интернет връзка, а също така и други
форс-мажорни условия, независещи от Изпълнителя. Въпреки това
Изпълнителят остава на разположение за отсраняване на възникнали
проблеми, предлагайки подкрепата си на Потребителя за бързото и
удовлетворително разрешаване на проблема.
3.2.2. Неактивна електронна поща, предоставена от Потребителя по време на
задаване на поръчката през уебсайта www.ourlovebooks.com, което прави
невъзможно потвърждението на поръчката. В този случай Изпълнителят има
право да анулира поръчката.
3.2.3. Грешки или повреди, причинени от използването на външен за сайта
www.ourlovebooks.com продукт, както и неефективното използване и/или
недобросъвестност от страна на Потребителя.
3.2.4. Продуктите, продавани чрез Уебсайта, се изготвят по индивидуална
поръчка на Потребителя и съгласно изричната разпоредба на чл. 55, ал. 2. т. 3
от Закона за защита на потребителите, не подлежат на връщане или отказ от
получаване от страна на Потребителя.
3.2.5. Изпълнителят не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете и
материалите, нито за стоките и услугите, предлагани от трети лица, до които се
получава достъп в случай на електронни препратки и/или рекламни банери в
Уебсайта www.ourlovebooks.com. 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГАТА
4.1.1. Потребителят се задължава да заплати услугата по изработка и доставка
на Продукта в пълен размер и съгласно условията, изложени в тази точка.
4.1.2. Потребителят заплаща в пълен размер на сумата, обявена като цена на
конкретния Продукт в интернет страницата www.ourlovebooks.com, по указан в
Уебсайта начин. Цената по изработването на Продукта е обявена в национална
валута (BGN / лева), с включен данък ДДС. В Цената не са включени разходите
за доставка, евентуални такси при плащане, за банкови преводи и други
подобни.
4.1.3. В случай на грешка в цената на поръчаният продукт, Изпълнителят ще
информира във възможно най-кратък срок Потребителя, като предложи
възможност за анулиране на поръчката или корекция на цената. В случай на
невъзможност за осъществяване на контакт между Изпълнителя и Потребителя,
поръчката се счита за анулирана, като се възстанови изплатената сума, ако
съществува такава, без право на каквото и да е обещетение.
4.1.4. Приемайки тези условия, Потребителят се съгласява да получава имейли
и известия от Изпълнителя по повод направено от него запитване, възложена
поръчка, както и рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин.
Потребителят имат право да откаже получаването на рекламни съобщения по
всяко време.
4.2. ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.2.1. Потребителят носи отговорност за характеристиките на Продукта,

зададени от него, и е длъжен при заявяване на поръчката внимателно да
провери дали подадените данни и информация са попълнени правилно,
включително, но не само правопис, дати и имена.
4.2.2. Потребителят е длъжен да се увери, че въведената от него информация и
предоставени материали, вкл. изображения, снимки, текстове, са коректни и
предоставени при спазване на правата на трети лица, вкл. авторски права,
лицензионни права и други права на интелектуална собственост.
4.2.3. Рискът от загуба или повреда на Продукта преминава върху Потребителя
в момента, в който той лично или посоченото от него трето лице (получател на
стоката), различно от куриера, приеме Продукта.
4.2.4. Изпълнителят не носи отговорност за евентуално причинени на
Потребителя вреди, освен ако са умишлено причинени от страна на
Изпълнителя.
4.3. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право да получи заявения Продукт на посочения от
Потребителя адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда,
указан в т. 4.1. 

5. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

5.1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси,
публикувани на сайта www.ourlovebooks.com, както и върху всички Продукти
(вкл. външен вид, дизайн, програмен код, бази данни, лога, и т.н.), принадлежат
на Изпълнителя или на съответното указано лице, с изключение на обектите по
т. 5.2. Тези права са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и
сродните му права. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да
се копира или възпроизвежда информация от Уебсайта, освен ако не е изрично
указано или разрешено от Изпълнителя. Потребителят няма право да премахва
от материалите означенията относно принадлежността на интелектуалната
собственост, вкл. лого, воден знак и под.
5.2. С прикачването на изображения, снимки и/или текстове към поръчката си
Потребителят декларира, че авторските права върху тях са уредени.
Потребителят носи пълната отговорност, ако прикачените от него материали
нарушават нечии авторски права или други права на интелектуална
собственост по българското или международното право. В случай, че срещу
Изпълнителя бъдат предявени претенции от трети лица за нарушаване на
авторските им права върху материали, използвани при създаването на
Продукта, които са предоставени от Потребителя, Изпълнителят има правото
да привлече Потребителя като страна по спора.
5.3. Изпълнителят има право да запазва материали и информация, качени от
Потребителя и разположени на сървъра на Уебсайта, и да ги предоставя на
трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е
необходимо за запазване правата и законните интереси на Изпълнителя или в
изпълнение на изрични законови разпоредби. 

6. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

6.1. При поръчката на Продукта Потребителят посочва свои лични данни (име,
фамилия, телефон, имейл адрес) за целите на потвърждаване на поръчката и
нейното изпълнение.
6.2. Данните, предоставени от всеки потребител при поръчка, се считат за
пълни и точни, докато не се установи друго. Всеки Потребител носи отговорност
за верността и целостта на предоставените данни във връзка с поръчката му.
6.3. Данните, предоставени от Потребителя в съответствие с настоящите Общи
условия, ще бъдат третирани при условията, посочени в Декларацията за
поверителност, публикувана на Уебсайта. 

7. ПРИЛОЖИМО ПРАВО 

7.1. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото в Република България гражданско
законодателство. Компетентният орган, регулиращ дейността на електронните
магазини в България, е Комисия за защита на потребителя със следните
координати:
https://kzp.bg/kontakti
тел: 0700 111 22
адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5
7.2. Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи
условия ще бъдат решавани:

 • чрез споразумение между Страните;
 • чрез използване на Европейската платформа за онлайн решаване на
  спорове (ОРС), достъпна на https://ec.europa.eu/– единен портал за
  достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат
  възникналите споровете помежду си.
 • при невъзможност да се стигне до споразумение и ако подсъдността не е
  определена императивно, споровете ще бъдат отнасяни за решаване
  пред съответния компетентен съд.

7.3. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия по каквато и да е
причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе
върху действителността на останалите разпоредби, доколкото
недействителните разпоредби са заместени от съответни императивни
нормативни правила или доколкото страните по настоящите Общи условия
могат валидно да се обвържат в договорни отношения и без недействителните
части от Общите условия.
7.4. Собственикът запазва правото да променя Общите условия за използване
на Уебсайта, като задължително публикува актуалните условия на Уебсайта,
като посочва датата на последна актуализация.

Последна актуализация: 30.10.2021